Ladakh : spirit of Buddhism still living

Tikse, Ladakh, India, 2006

123