Ladakh : spirit of Buddhism still living

Leh, Ladakh, India, 2006

123