Ladakh : spirit of Buddhism still living

Hemis, Ladakh, India, 2006

123